خدمات دندانپزشکی

ارائه خدمات درمانی و زیبایی دندانپزشکی توسط بهترین کلینیک ها با پوشش 10 الی 35 درصد

خدمات زیبایی کلینیکی

ارائه خدمات زیبایی کلینیکی توسط بهترین کلینیک ها با پوشش 20 الی 50 درصد

1,575,583,479

( تومان )جمع کل پوشش های استفاده شده

2,634

تعداد وقت های رزرو شده

15,264

تعداد بیمه شده ها

2

تعداد نمایندگان دندانیک در کشور

همکاری نمایندگان بیمه های معتبر کشور با دندانیک